مزایده باشگاه پر‌سپولیس برنده نداشت


طبق اعلام سازمان خصوصی سازی اهلیت هیچ کدام از خریداران باشگاه پر‌سپولیس تایید نشد.
 
به‌ گزارش ‌ایسنا‌، پس از این که سازمان خصوصی سازی برای بار سوم مزایده باشگاه پر‌سپولیس را برگزار کرد، شرکت بهنام پیشروی کیش، شرکت استیل‌آذین ایرانیان و همین طور شخصی به نام معظمی نیا در مزایده این باشگاه شرکت کردند و در نهایت نیز معظمی نیا به خاطر عدم پرداخت وجه شرکت در مزایده نتوانست در این مزایده شرکت کند اما درخواست‌های شرکت بهنام پیشروی کیش و استیل‌آذین مورد قبول سازمان خصوصی قرار گرفت و مقرر شد تا با بررسی‌ها و تایید اهلیت خریداران برنده مزایده تعیین شود.
 
اما امروز از سوی سازمان خصوصی سازی اعلام کرد اهلیت هیچ کدام از خریداران باشگاه پر‌سپولیس تایید نشد و مزایده این باشگاه برنده ای نداشته است.
 
شرکت بهنام پیشروی کیش مبلغ 200 میلیارد تومان برای باشگاه پر‌سپولیس پیشنهاد داده بود و شرکت استیل‌آذین نیز مبلغ 296 میلیارد و 666 میلیون و 660 هزار تومان برای خرید باشگاه پر‌سپولیس پیشنهاد داده بود.